PORTFOLIO > GALLERY V: VESSELS TO THE UNDERWORLD (2016)